Inledande bestämmelser

1.      Tillämplighet

Förbergs IT AB (”Förbergs IT”) Allmänna Villkor gäller för leverans av produkt, tjänst och/eller Office 365-supporttjänst till kund från och med ovan angiven version och ersätter tidigare av Förbergs IT publicerade allmänna villkor.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt, tjänst respektive Office 365 supporttjänst återfinns under respektive rubrik nedan. Vidare återfinns allmänna bestämmelser under särskild rubrik tillämpliga på samtliga leveranser.

Som part/parter avses Förbergs IT, Kund, underleverantör eller annan som kan omfattas av dessa villkor eller som bedriver handel, affärer eller som har annan yrkesmässig eller ekonomisk relation till Förbergs IT.

Dessa Allmänna Villkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Utöver dessa Allmänna Villkor kan finnas särskilt avtalade villkor (exempelvis IT- och Telekomföretagens Standardavtal). Föreligger inbördes motstridiga regleringar gäller dessa Allmänna Villkor.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

2.     Priser och frakt

Priserna anges i SEK exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer. Förbergs IT äger rätt att ändra priserna utan föregående avisering.

Förbergs IT priser på importprodukter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Vid fakturering kan priset komma att justeras i enlighet med för dagen gällande valutakurs och fastställs av Förbergs IT.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. I det fall kunden ansvarar för att hämta ut produkter men underlåter att lösa ut paket, debiteras detta separat.

3.     Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning erläggs genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Förbergs IT bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Förbergs IT rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Förbergs IT tar ut en faktureringsavgift per faktura. Felaktigheter i en faktura från Förbergs IT måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Förbergs IT.

Produkter förblir Förbergs IT egendom till dess full betalning erhållits.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Förbergs IT rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

4.     Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Förbergs IT accepterar kunden dessa Allmänna Villkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

5.     Återköp

Förbergs IT accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under sextio (60) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Vid önskemål om återköp ska kunden kontakta Förbergs IT. Återköp kan endast accepteras efter ansökan från kund och därpå följande, skriftligt godkännande från Förbergs IT.

Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Förbergs IT eller faktureras separat.

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

6.     Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Förbergs IT. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Förbergs IT.

7.      Reklamation

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produktens/leveransens/tjänstens funktion. För att få åberopa att en produkt/leverans/tjänst är felaktig ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Förbergs IT, dock senast 10 dagar från fakturadatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står för risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Förbergs IT förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

8.     Garanti

Garantier på varor och tjänster lämnas av produkternas respektive tillverkare/leverantör/samarbetspartner/underleverantör. Förbergs IT lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

9.     Ansvar

Föreligger fel som Förbergs IT ansvarar för åtar sig Förbergs IT att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Förbergs IT har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Förbergs IT är inte ansvarig för produkters kompatibilitet med andra produkter i Förbergs IT sortiment eller med kundens befintliga utrustning, om inte annat uttryckligen angetts av Förbergs IT eller framgår av produktvillkor som tillhandahållits av Förbergs IT.

Förbergs IT ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Förbergs IT med anledning av fel. Förbergs IT ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra liknande skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller (ii) förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Förbergs IT gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Förbergs IT anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till maximalt det totala pris som betalats av kunden för berörda produkter/tjänster under den senaste tolv (12) månadsperioden.

10.   Särskilda villkor för programvaror

Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar Förbergs IT inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

11.     Särskilt för molntjänster

Vid köp av molntjänster hänvisar Förbergs IT kunden till respektive rättighetsägares onlineprenumerationsavtal eller respektive rättighetsägares villkor för specifikt beställd produkt eller tjänst.

Särskilda bestämmelser för leverans av tjänst

12.    Omfattning och genomförande

Förbergs IT ska utföra den överenskomna tjänsten (”Tjänsten”) på ett fackmannamässigt sätt och med för ändamålet kvalificerade personer.

Förbergs IT får anlita underleverantör för utförande av Tjänsten. Om Förbergs IT anlitar underleverantör ansvarar Förbergs IT för såväl Förbergs IT som underleverantörens arbete.

Kunden ska ge Förbergs IT tillgång till all information och allt underlag som krävs för att Förbergs IT ska kunna utföra och leverera Tjänsten i enlighet med avtalet. Parterna ska samarbeta och samråda vid genomförandet av Tjänsten.  Parterna ska utse varsin kontaktperson som ska ha ansvar för samarbetet avseende Avtalet. Vardera part ska underrätta den andra parten om den kontaktperson som utses. Kontaktpersonen har rätt att företräda sin huvudman i frågor som rör Tjänstens genomförande. Om Tjänsten ska utföras i kundens lokaler ska Förbergs IT få tillgång till lokalerna i den utsträckning som krävs för att kunna utföra Tjänsten.

13.    Ersättning m.m.

Förbergs IT har rätt till ersättning för utförandet av Tjänsten enligt Förbergs IT vid var tid gällande prislista. Om Parterna har avtalat om annat pris än vid var tid gällande prislista har Förbergs IT rätt att en gång per kalenderår justera avtalade priser i enlighet med förändringar i Arbetskostnadsindex (AKI) kod J (Informations- och kommunikationsbolag).

Förbergs IT ersättning för utförandet av Tjänsten enligt Förbergs IT vid var tid gällande prislista är exklusive moms, i svenska kronor (SEK) och andra eventuella tillkommande skatter och avgifter hänförliga till Tjänsten.

Förbergs IT har rätt att justera priserna utöver vad som framgår ovan utan att säga upp avtalet till upphörande. Accepterar inte kunden en sådan prishöjning skall kunden skriftligt meddela Förbergs IT om detta och avtalet anses då vara uppsagt av bägge parter till upphörande vid avtalsperiodens utgång.   Förbergs IT har rätt till ersättning för utlägg enligt vad som överenskommits mellan Parterna.

Förbergs IT utför Tjänsten under ordinarie arbetstider enligt vid var tid gällande prislista. Förbergs IT har rätt till ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid enligt vid var tid gällande prislista.

14.   Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning sker mot faktura efter att särskild kreditprövning företagits av Förbergs IT. Betalning kan även erläggas genom finansiering via Partner.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Förbergs IT bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Förbergs IT rätt att ta ut dröjsmålsränta och annan ersättning utgå enligt lag.

Förbergs IT tar ut en faktureringsavgift per faktura. Felaktigheter i en faktura från Förbergs IT måste skriftligen reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Förbergs IT.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga har Förbergs IT rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller kräva annan säkerhet för utförandet av Tjänsten.

Är kunden i dröjsmål med betalning och har Förbergs IT skriftligen anmodat Kunden att betala förfallet belopp, får leverantören 30 dagar efter skriftlig underrättelse därom till Kunden med hänvisning till denna bestämmelse avbryta fortsatt arbete till dess Kunden betalat utestående förfallna belopp.

15.    Beställning och orderbekräftelse

Genom att beställa Tjänsten accepterar kunden dessa Allmänna Villkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

Bindande avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till kunden.

16.    Ansvar

Föreligger fel i Tjänsten som Förbergs IT ansvarar för åtar sig Förbergs IT att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation eller omleverans, förutsatt att reklamation har skett i enlighet med vad som anges i dessa Allmänna Villkor. Om Förbergs IT väljer att inte avhjälpa felet eller att genomföra en omleverans har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för det utförda arbetet.

Förbergs IT ansvarar inte för fel som beror på hårdvara, programvara eller annan utrustning som inte tillhandahållits av Förbergs IT. Om Tjänsten består i rådgivning är Förbergs IT ansvar begränsat till sådan rådgivning baserad på den information som kunden tillhandahållit. Förbergs IT tar inget ansvar för de beslut som kunden fattar mot bakgrund av den tillhandahållna rådgivningen.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Förbergs IT gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Förbergs IT anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för Tjänsten under den senaste sex (6) -månadsperioden.

Förbergs IT ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra liknande indirekta skador, eller (ii) förlust av data.

Ansvarsbegränsningarna under denna punkt gäller inte vid personskada eller om det föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet från Förbergs IT sida.

Kunden ansvarar för att skriftligen informera Förbergs IT om alla förändringar som kunden själv eller med hjälp av annan gör i kundens IT-miljö om förändringen kan påverka den Tjänst eller funktioner som Förbergs IT levererar. Förbergs IT ansvarar inte för fel som uppkommer på grund av att sådana förändringar inte meddelats Förbergs IT enligt ovan.

 1. Reklamation

17.    Reklamation

Kunden förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om sådant anspråk inte framställts senast tre (3) månader efter det att kunden märkt eller borde märkt grunden för kravet, dock senast femton (15) månader efter det att Tjänsten har utförts.

18.   Immateriella rättigheter

Kunden erhåller, mot betalning av avtalad ersättning, upphovsrätten till resultatet av det av Förbergs IT inom ramen för Tjänsten utförda arbetet (innefattande rätten att fritt använda, ändra, licensiera och överlåta till tredje part). Om inte annat skriftligen avtalats, erhåller Förbergs IT en icke-exklusiv licens, utan begränsning i tid, till alla immateriella rättigheter som skapas av Förbergs IT för kundens räkning.

Överlåtelsen av upphovsrätten omfattar inte sådan programvara, dokumentation och annat material som Förbergs IT innehar vid Avtalets ingående, eller som leverantören utvecklar eller förvärvat utanför ramen för Tjänsten, eller uppdateringar eller annan utveckling av sådan Förbergs IT tillhörig programvara, dokumentation och annat material som sker inom ramen för Tjänsten. Överlåtelsen av upphovsrätten sker med förbehåll för sådana ideella rättigheter som enligt lag endast kan efterges i begränsad omfattning.

Om Förbergs IT tillhörig programvara, dokumentation och annat material ingår i resultatet av det av Förbergs IT utförda arbetet har kunden en icke-exklusiv och i tiden obegränsad rätt att, inom ramen för sin verksamhet och i samband med användning av det resultat till vilket kunden erhåller upphovsrätten till enligt ovan, använda och ändra sådan leverantören tillhörig programvara, dokumentation och annat material. Denna rätt får kunden underlicensiera eller överlåta till tredje man endast i samband med upplåtelse av licens till, eller överlåtelse av, det resultat till vilket kunden erhåller upphovsrätten enligt föregående stycke.

Förbergs IT har om annat inte överenskommits en icke-exklusiv och i tiden obegränsad rätt att återanvända resultatet av det av Förbergs IT utförda arbetet (innefattande rätten att fritt använda, ändra och licensera till tredje man).

Oaktat de inskränkningar som följer av det föregående har Förbergs IT rätt att fritt använda det kunnande, den yrkeskunskap och färdigheter som Förbergs IT förvärvar genom eller i anslutning till utförande av Tjänsten.

Förbergs IT ska meddela kunden om det krävs någon ytterligare licens eller nyttjanderätt för Tjänstens nyttjande utöver vad som framgår av avtalet.

19.    Rättighetsklarering och intrång i immateriella rättigheter

Part som tillhandahåller material, svarar för att denne från rättighetshavaren har inhämtat de rättigheter som erfordras för utförande av Tjänsten i enlighet med Avtalet.

Förbergs IT ansvarar för att det beträffande sådant material som Förbergs IT tillhandahåller inom ramen för Tjänsten, inte erfordas någon ytterligare licens eller royaltybetalning för Tjänstens nyttjande enligt Avtalet, utöver vad som Angivits i Avtalet.

Kunden ska utan dröjsmål skriftligen meddela Förbergs IT avseende krav från tredje man angående intrång i immateriell rättighet på grund av kundens nyttjande av Tjänsten.

Vid ett påstående om intrång, för vilket Förbergs IT ansvarar (dvs. inte ett intrång på grund av modifiering av kunden eller tredjepartsprodukter eller liknande intrång), ska Förbergs IT ha rätt att på egen bekostnad överta tvisten och föra talan för kundens räkning samt på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden fortsatt nyttjande av Tjänsten eller byta ut omtvistad del av Tjänsten mot liknande godtagbar tjänst eller produkt. Kunden har inte rätt att medge ansvar, ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje man avseende sådant krav utan att på förhand erhålla Förbergs IT skriftliga samtycke, vilket inte oskäligen ska innehållas eller försenas. Om Förbergs IT inte kan säkerställa kundens rätt till nyttjande av en liknande godtagbar tjänst eller produkt, har vardera parten rätt att som exklusiv påföljd i relation till sådant påstått intrång häva avtalet med den andra parten avseende sådan tjänst eller produkt och Förbergs IT åtar sig att i sådant fall återbetala det pris som betalats för sådan tjänst och produkt, förutsatt att kunden återlämnar produkten, med avdrag för den nytta kunden erhållit.

Förbergs IT åtar sig att ersätta kunden för de ersättningar och skadestånd som kunden genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång, för vilket Förbergs IT ansvarar, i immateriell rättighet genom kundens nyttjande av Tjänsten. Därutöver har inte kunden rätt till annan ersättning för förlust som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel i Tjänsten och som Förbergs IT ansvarar för.

20.   Avtalstid och upphörande

Avtalet är gällande från att det undertecknats av Parterna (innefattande bindande accept per e-post från behöriga företagsrepresentanter). Om inte annat avtalats, gäller avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Uppsägning ska ske skriftligen.

Oaktat det ovanstående kan vardera Part skriftligen säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Part:

 1. a) i väsentligt avseende åsidosätter eller bryter mot bestämmelserna i avtalet och rättelse, där sådan kan ske, inte sker inom 30 dagar efter att den andra Parten avsänder ett skriftligt meddelande därom, eller
 2. b) försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

Kundens rätt att nyttja resultatet av Tjänsten vid uppsägning enligt denna punkt 20 förutsätter att kunden fullgjort sin betalningsskyldighet.

Särskilda bestämmelser för Office 365-support

21.    Allmänt

Tjänsten gäller för den kontaktperson samt klient (PC, Mac eller surfplatta) som anges vid tecknandet av abonnemanget. Abonnemanget har en bindningstid på 12 månader.

För att abonnemanget ska gälla krävs att PC:n eller Mac-datorn under hela abonnemangstiden har ett aktivt virusskydd, installerad och aktiv brandvägg samt en aktuell och komplett back-up/säkerhetskopia.

22.   Tjänstens omfattning

Tjänsten tillhandahålls helgfria vardagar kl. 08-17 och omfattar följande delar:

 • support vid problem med Office 365 och allmänna användarfrågor om Office 365, samt
 • nollställande av lösenord (förutsatt att delegerad användaradministration har accepterats).

Supporten utförs via telefon eller via fjärrstyrning av kundens klient via Internet.

Följande mjukvara omfattas av tjänsten:

 • Operativsystem (Microsoft Windows för klientdatorer som är supporterade av Microsoft)
 • Mailsystem (Microsoft Outlook, Outlook Express som är supporterade av Microsoft)
 • Officepaketet (som är supporterade av Microsoft)
 • Office 365 – generella användarfrågor

För att erhålla grundfunktionen efter en omformatering/ominstallation av klientdator krävs att kunden har originalmedia samt licensnycklar. Förbergs IT tekniker har rätt att avgöra när omformatering/ominstallation ska göras.

23.   Undantag från tjänstens omfattning

Tjänsten omfattar inte support:

 • som beror på problem på en server
 • återställande av lösenord på kundens egna servrar
 • på icke förinstallerad programvara
 • vid driftsstörning som beror på massivt virusangrepp (med massivt virusangrepp förstås nivå 5 enl. Symantecs klassificering av virusangrepp identifierat på mer än 1 000 PC eller 10 officiella Internetsidor eller att angrepp vållat stor skada med hög hastighet i fem (5) länder)
 • av annan programvara/mjukvara än vad som framgår i punkt 22 ”Tjänstens omfattning”
 • vid skada/ driftstörning orsakad av programvara/mjukvara som inte fanns med i PC:ns ursprungliga konfiguration
 • vid skada/driftstörning som har sin orsak i en utifrån kommande händelse (t ex fysisk skada eller problem med en server)
 • SharePoint-ärenden i Office 365 (förutom återställande av lösenord)
 • på annat sätt än via telefon eller fjärrstyrning

24.   Tjänstens utförande

Förbergs IT ska utföra tjänsten med för ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare och på fackmannamässigt sätt.

Förbergs IT får anlita underkonsult för utförande av tjänsten. Om Förbergs IT anlitar underkonsult ansvarar Förbergs IT för såväl underleverantörens arbete såväl som sitt eget.

Förbergs IT ska innan Förbergs IT avser att anlita underkonsult eller låta annan anställd än i Avtalet namngiven medarbetare utföra arbete inom ramen för tjänsten informera kunden om detta.

25.   Anmälan och supportbehov

Anmälan om supportbehov ska göras till support@forbergsit.se och om det är akut även till telefonnummer: +46 (0) 8 38 87 78 under ordinarie arbetsdag.

26.   Ansvarsbegränsning

Om Förbergs IT orsakat fel, för vilket Förbergs IT har ansvaret, ska Förbergs IT utan oskäligt uppehåll där så är praktiskt möjligt avhjälpa fel som kunden reklamerat inom den tid som avses i 17. Om kunden till följd av sådant fel inte kunnat nyttja sin utrustning i väsentlig omfattning äger kunden rätt till skälig nedsättning i avgiften för den tiden. Har Förbergs IT orsakat felet genom grov vårdslöshet har kunden rätt till skadestånd med de begränsningar som följer: Förbergs IT maximala ansvar enligt eller i samband med detta avtal ska vara begränsat till direkt ekonomisk skada och skadeståndet ska inte överstiga de tidigare sammanlagda betalningar som slutanvändaren fullgjort för supporttjänsterna under den tremånadersperiod som infaller före den handling eller underlåtenhet som utgör grunden för skadeståndsansvaret.

Förbergs IT skyldighet att avhjälpa fel gäller inte om avhjälpandet skulle medföra olägenhet och kostnader för leverantören som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för kunden. I det fall leverantören inte har avhjälpt felet har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för felaktig utförd tjänst.

Om felet inte kunnat avhjälpas inom en månad äger kunden rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och återfå återstående avgift.

Förbergs IT svarar inte i något fall, oberoende av eventuell vårdslöshet eller grov vårdslöshet, för förlust av data på grund av kundens ansvar att ombesörja att ändamålsenlig säkerhetskopiering utförs.

Allmänna bestämmelser

27.   Förbergs IT webbsida och immateriella rättigheter

Innehållet på Förbergs IT webbsida ägs av Förbergs IT eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Förbergs IT. Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Förbergs IT.

28.   Personuppgifter

28.1. Personuppgiftsbiträdets åtaganden

Om personuppgifter behandlas inom ramen för Tjänster levererade av Förbergs IT är Kunden personuppgiftsansvarig och Förbergs IT personuppgiftsbiträde. Kunden i egenskap av personuppgiftsansvarig är ansvarig för att de förpliktelser enligt dataskyddsförordningen, tillämpliga lagar, föreskrifter och eventuella branschnormer som därmed åvilar Kunden efterlevs.  Förbergs IT förbinder sig i egenskap av personuppgiftsbiträde att säkerställa att all behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen, tillämpliga lagar, föreskrifter och eventuella branschnormer. Förbergs IT förbinder sig att hålla sig informerad om regelverket avseende dataskydd samt förändringar däri.

Förbergs IT, och den eller de personer som arbetar under dennes ledning får bara behandla personuppgifter, inklusive överföringar av personuppgifter till ett tredje land, utöver lagring som sker i av Förbergs IT tillhandahållna system och/eller lösningar eller till en internationell organisation, i enlighet med de skriftliga instruktioner som från tid till annan lämnas av Kunden, såvida inte en behandling krävs enligt unionsrätten eller tillämplig nationell rätt som gäller för Förbergs IT. I det sistnämnda fallet ska Förbergs IT informera Kunden om det rättsliga kravet innan uppgifterna behandlas, såvida inte sådan information är förbjuden med hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt tillämplig rätt.

Förbergs IT ska utan dröjsmål informera Kunden om eventuella kontakter från Datainspektionen som rör eller kan vara av betydelse för behandlingen av personuppgifter. Förbergs IT har inte rätt att företräda Kunden eller agera för Kundens räkning gentemot Datainspektionen eller tredje man/part.

Förbergs IT ska bistå Kunden med att se till att skyldigheterna enligt artiklarna 32-36 (säkerhet för personuppgifter, konsekvensbedömning avseende dataskydd och förhandssamråd) i dataskyddsförordningen fullgörs, med beaktande av typen av behandling och den information som Förbergs IT har att tillgå.

Förbergs IT ska ge Kunden tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som fastställs i detta avtal har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av Kunden eller av annan revisor som bemyndigats av Kunden. Förbergs IT ska omedelbart informera Kunden om Förbergs IT anser att en instruktion strider mot denna punkt, dataskyddsförordningen eller mot andra unionsrättsliga eller nationella dataskyddsbestämmelser.

Vid Avtalets upphörande skall Förbergs IT återlämna samtliga personuppgifter på av Kunden angivet medium och se till att det inte finns några personuppgifter kvar hos Förbergs IT, eller enligt skriftlig överenskommelse mellan parterna radera alla data som innehåller personuppgifter, samt skriftligen bekräfta att personuppgifterna har utplånats på samtliga media som har använts för behandlingen på ett sådant sätt att de inte kan återskapas.

28.2 Säkerhet

Förbergs IT ska i enlighet med artikel 32 (säkerhet i samband med behandlingen) i dataskyddsförordningen vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna. Detta gäller dock inte information som part kan visa var allmänt känd vid tidpunkten för mottagandet eller information som part föreläggs att utge till myndighet.

Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn till den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter. Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till de risker som behandlingen medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

Åtgärderna omfattar, bl.a.,

 1. a) pseudonymisering och kryptering av personuppgifter,
 2. b) förmågan att fortlöpande säkerställa sekretess, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingsystemen och tjänsterna,
 3. c) förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid vid fysisk eller teknisk incident,
 4. d) ett förfarande för att återkommande testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet.

Förbergs IT ska under hela avtalstiden upprätthålla en god säkerhet för personuppgifterna. Personuppgifterna ska av Förbergs IT skyddas mot förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande och tillgång.

Förbergs IT ska bl.a. säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta sekretess enligt nedan eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt samt säkerställa att dessa personer endast behandlar personuppgifterna i enlighet med instruktion från Kunden, om inte unionsrätten eller tillämplig nationell rätt ålägger denne att göra det.

Kunden har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att förvissa sig om att Förbergs IT kan genomföra de säkerhetsåtgärder som ska vidtas enligt ovan, samt för att förvissa sig om att Förbergs IT verkligen vidtar dessa åtgärder. Förbergs IT åtar sig att se till att Kunden får den assistans som skäligen kan krävas för att på ett enkelt sätt kunna förvissa sig om detta.

28.3 Sekretess

Förbergs IT förbinder sig att inte till tredje man lämna ut eller eljest röja information om behandling av personuppgifter som omfattas av detta avtal eller annan information som Förbergs IT erhållit i sin roll som personuppgiftsbiträde. Om inte sådant uppgiftslämnande påfordras enligt lag.  Förbergs IT åtar sig att inte utnyttja personuppgifterna för egna ändamål. Detta gäller även sedan detta avtal i övrigt har upphört att gälla.

Vardera parten förbinder sig att inte utan motpartens samtycke till tredje man lämna ut sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller uppgift som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas leverantörens prisinformation samt sådan annan information som part angivit vara konfidentiell, såvida annat inte följer av lag. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för parten på annat sätt än genom Tjänsten eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag, domstols-/myndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler att lämna ut uppgifter. Skyldigheten att inte röja uppgifter eller information enligt det föregående gäller utan begränsning i tiden.

Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för att även eventuell underkonsult samt dennes anställda som deltar i utförandet av Tjänsten undertecknar en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll.

28.4 Underbiträde

Förbergs IT får endast anlita ett annat personuppgiftsbiträde (underbiträde) efter att ha erhållit skriftligt samtycke från Kunden. I sådant fall ska underbiträdet i skriftligt avtal åläggas samma skyldigheter i fråga om dataskydd som de som gäller ifråga om dataskydd enligt dessa villkor. Personuppgiftsbiträdet ska ge tillräckliga garantier för att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas så att behandlingen uppfyller kraven enligt dessa villkor samt i dataskyddsförordningen (GDPR).

28.5 Ersättning

Förbergs IT har rätt till ersättning för de eventuella merkostnader som kan drabba Förbergs IT i anledning av hanteringen av personuppgifter, såvida inte den eventuella merkostnaden är att hänföra till en skyldighet som åligger Förbergs IT enligt dataskyddsförordningen, tillämpliga lagar, föreskrifter eller eventuella branschnormer.

28.6 Ansvar mot tredje man/part

För det fall tredje man riktar anspråk mot Kunden på grund av Förbergs IT behandling av personuppgifter ska Förbergs IT ha möjlighet att hålla Kunden skadelös för sådana krav som följer av att Förbergs IT inte har behandlat personuppgifterna i enlighet med regelverket avseende dataskydd.

28.7 Allmänt ansvar

I de fall Förbergs IT behandlar personuppgifter för Kundens räkning gäller följande:

Förbergs IT ska vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de personuppgifter som behandlas för kundens räkning. Fjärrdiagnostik eller motsvarande förfarande får utföras av Förbergs IT i enlighet med för kundens räkning avtalade tjänster eller efter skriftliga medgivande från Kunden (dvs. inte varje enskild slutanvändare).

Förbergs IT ska utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av kundens personuppgifter.

Om behandlingen av personuppgifter sker via kundens utrustning åtar sig kunden att tillse att de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna finns på plats.

Förbergs IT har rätt att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES så länge detta är förenligt med svensk lag och gällande GDPR. Om ett underbiträde kommer att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES ska Förbergs IT tillse att underbiträdet undertecknar EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare i tredje land eller annat likande skriftligt avtal om det saknas en annan laglig grund för överföringen. Förbergs IT ska ha rätt att som ombud för kunden underteckna det avtalet.

Förbergs IT ska inte behandla personuppgifter för kundens räkning under längre tid än vad som behövs för att fullgöra sitt åtagande mot kunden. Förbergs IT ska senast sex (6) månader från det att åtagandet upphörde se till att kundens personuppgifter raderas.

Personuppgifter som Kund lagrar i system, lösningar, program, lagringsytor, virtuella maskiner eller på andra sätt, i av Förbergs IT tillhandahållen lösning och som Förbergs IT inte har tillgång till och inloggningsuppgifter för, är Kunds ansvar och Förbergs IT har inget ansvar för personuppgifter om lagrats på detta vis.

29.   tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor. Tvist angående tolkning, tillkomsten eller tillämpningen av dessa villkor, och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

30.  Force majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som part inte kunnat råda över såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta medföra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av här angiven omständighet, har part rätt att skriftligen säga upp Avtalet. Vid sådan uppsägning har Förbergs IT rätt till ersättning enligt Avtalet för utfört arbete och styrkta nödvändiga kostnader.

31.    Övrigt

Förbergs IT förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

Avtalet får inte överlåtas utan motpartens skriftliga godkännande. Förbergs IT får dock enligt ovan utan kundens medgivande överlåta rätten att ta emot betalning enligt Avtalet.

Förbergs IT förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående information ändra dessa Allmänna Villkor.