1.   Inledande bestämmelser

1.1.Tillämplighet

1.1.1 Förbergs IT Allmänna Villkor gäller för leverans av produkt, tjänst, licens, molntjänster och/eller Microsoft/Office 365-supporttjänst till Kund från och med ovan angiven revision (i sidhuvudet) och ersätter tidigare av Förbergs IT publicerade Allmänna Villkor.

1.1.2 Dessa Allmänna Villkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

1.1.2 Utöver dessa Allmänna Villkor kan finnas särskilt avtalade villkor (exempelvis IT- och Telekomföretagens Standardavtal). Föreligger inbördes motstridiga regleringar gäller dessa Allmänna Villkor.

1.2    Definitioner

1.2.1 Som part/parter avses Förbergs IT (enligt 1.2.2), Kund (enligt 1.2.3), tredje part (enligt 1.2.4) eller annan som kan omfattas av dessa villkor eller som bedriver handel, affärer eller som har annan yrkesmässig eller ekonomisk relation till Förbergs IT.

1.2.2 Förbergs IT AB med organisationsnummer 556973–7884, benämns som Förbergs IT i detta dokument.

1.2.3 Som kund (”Kund”) menas, i detta dokument, part som prenumererar på, beställer och/eller köper produkt, tjänst, licens, molntjänster, Microsoft/Office 365 supporttjänst och/eller annat av Förbergs IT.

1.2.4 Med tredje part menas fysisk person eller juridisk person så som till exempel, dock ej limiterat till, underleverantör, underkonsult, samarbetspartners eller tillverkare, dock aldrig Förbergs IT eller Kund.

1.2.5 I de fall ordet underleverantör är utskrivet åsyftas en fysisk eller juridisk person som utför tjänster åt Förbergs IT i egenskap av underleverantör, underkonsult, samarbetspartner eller timanställd.

1.2.6 Med tredje man menas fysisk person.

1.2.7 Med hemort avser Förbergs IT den involverade personalens hemkommun samt den kommun som Förbergs IT kontor är belägen i.

1.2.8 Uppdragsort avser den plats där uppdraget skall utföras.

1.2.9 Resa avser transport av personal samt eventuellt nödvändigt material från hemort till uppdragsort och tillbaka till hemort igen, samt transport mellan olika uppdragsorter.

1.2.10 Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) och är exklusive moms.

2         Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

2.1    Priser och frakt

2.1.1 Kostnad för frakt och kemikalieskatt tillkommer.

2.1.2 Förbergs IT priser på produkter som inte utgör standardlagervaror är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser. Vid beställningens, offertens, kostnadsförslaget eller annan prisindikations mottagande anges ett preliminärt försäljningspris baserat på gällande valutakurs vid det tillfället. Vid fakturering kan priset komma att justeras uppåt i enlighet med för dagen gällande valutakurs, priset fastställs av Förbergs IT.

2.1.3 Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Kund ansvarar för att hämta ut produkter men underlåter att lösa ut paket, debiteras detta separat. Kund är även ansvarig för kostnader som uppkommer i samband med hantering och frakt av produkter som sker på annat sätt än ovan nämnt, detta debiteras separat.

2.1.4 När produkt antingen överlämnas till Kund eller överlämnas för transport till Kund övergår risken till Kund och Förbergs IT ansvar upphör.

2.2    Återköp

2.2.1 Förbergs IT accepterar återköp av produkt ur ordinarie sortiment under förutsättningarna nedan 2.2.2–2.2.5.

2.2.2 Vid önskemål om återköp ska Kund skriftligt kontakta Förbergs IT inom trettio (30) dagar från fakturadatum.

2.2.3 Återköp kan endast accepteras efter ansökan från Kund och därpå följande, skriftligt godkännande från Förbergs IT.

2.2.4 Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten och oskadd originalförpackning och vara fri från smuts, märkning och skador.

2.2.5 Kund ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar Kunds eventuella tillgodohavande hos Förbergs IT eller faktureras separat.

2.2.6 Returer som inte godkänns för återköp återsänds till Kund på Kunds bekostnad.

2.2.7 Godkända returer krediteras Kund efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllda åtaganden enligt punkt 2.2.2–2.2.5.

2.2.8 Felköp av Kund godkänns inte för återköp.

2.3    Transportskador

2.3.1 Kund ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna.

2.3.2 Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Förbergs IT.

2.3.3 Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en (1) vecka från mottagandet av leveransen.

2.3.4 Om Kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister (enligt 2.3.3) förlorar Kund rätten att göra gällande anspråk mot Förbergs IT.

2.4    Reklamation

2.4.1 Om Kund önskar reklamera produkt ska detta informeras skriftligen till Förbergs IT.

2.4.2 Från det att Kund erhållit produkten (7.3.1) som önskas reklameras har Kund 30 dagar på sig, från det att Kund mottagit produkten, att informera Förbergs IT om detta.

2.4.3 För att Förbergs IT ska kunna godkänna reklamationen krävs att Kund har goda skäl för att önska reklamera produkten. Goda skäl kan vara, men är dock ej limiterat till, att det är allvarliga brister i produkten eller att produkten inte fungerar som den ska. Eventuella felköp av Kund samt brister på produkt så som, dock ej limiterat till, repor eller småskador som inte påverkar produktens funktion kommer inte att godkännas för reklamation. Förbergs IT avgör vid var tillfälle vad som är goda skäl.

2.4.4 Produkter som önskas reklameras får inte returneras före det att Förbergs IT skriftligen godkänt reklamationen.

2.4.5 Om reklamationen godkänds börjar Förbergs IT samtal med Kund om det ska ske återbetalning, leverans av likvärdig produkt eller annan lösning.

2.4.6 Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage. Kund står för risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Förbergs IT förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift även om produkten inte skulle vara felaktig och/eller reklamationen inte accepteras.

2.4.7 Kund står själv för eventuell försäkring av produkter som returneras.

2.4.8 Om reklamationen inte godkänds får produkten inte returneras till Förbergs IT. Om så redan gjorts har Förbergs IT rätt att återsända produkt till Kund och fakturerar Kund för frakt och övriga uppkomna kostnader.

2.4.9 Anser Kund att Förbergs IT fattat ett felaktigt beslut gällande reklamation ska kunden på anmodan från Förbergs IT visa hur felet på produkten yttrar sig och beskriva hur felet påverkar användning på ett negativt sätt.

3         Särskilda bestämmelser för licenser och programvaror

3.1.1 Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran.

3.1.2 Med anledning av punkt 3.1.1 accepterar Förbergs IT inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

4         Särskilda bestämmelser för molntjänster

4.1.1 Vid köp av molntjänster hänvisar Förbergs IT Kund till respektive rättighetsägares onlineprenumerationsavtal eller respektive rättighetsägares villkor för specifikt beställd produkt eller tjänst.

4.2    Hosted PDC

4.2.1 Kunden har inte rätt att använda Förbergs IT resurser för ändamål som inte är förenligt med svensk lag och god sed.

4.2.2 Mining av kryptovaluta är inte tillåtet.

4.2.3 Att utföra cyber-attacker är inte tillåtet.

4.2.4 Om Kund bryter mot ovan nämnda begränsningar har Förbergs IT rätt att, utan föregående varning, stänga ner tjänsten.

5         Särskilda bestämmelser för leverans av tjänst

5.1    Omfattning och genomförande

5.1.1 Förbergs IT ska utföra den överenskomna tjänsten (”Tjänsten”) på ett fackmannamässigt sätt och med för ändamålet kvalificerade personer.

5.1.2 Förbergs IT ska utföra uppdraget med för ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare och på fackmannamässigt sätt.

5.1.3 Förbergs IT får anlita underleverantör för utförande av tjänster inom ramen för Avtalet. Om Förbergs IT anlitar underleverantör ansvarar Förbergs IT för såväl underleverantörens arbete såväl som sitt eget.

5.1.4 Kund ska ge Förbergs IT tillgång till all information och allt underlag som krävs för att Förbergs IT ska kunna utföra och leverera Tjänsten i enlighet med Avtalet.

5.1.5 Parterna ska samarbeta och samråda vid genomförandet av Tjänsten.

5.1.6 Parterna ska utse varsin kontaktperson för samarbetet avseende Avtalet.

5.1.7 Vardera parten ska underrätta den andra parten om den kontaktperson som utses (punkt 5.1.6). Kunds kontaktperson ska ha rätt att företräda sin huvudman i frågor som rör Tjänstens genomförande och där tillhörande beslut.

5.1.8 Om Tjänsten ska utföras i Kunds lokaler eller av Kund disponerade lokaler eller utrymmen ska Förbergs IT få tillgång till dessa lokaler och/eller utrymmen i den utsträckning som krävs för att kunna utföra Tjänsten.

5.2    Ansvar

5.2.1 Om Tjänsten består i rådgivning är Förbergs IT ansvar begränsat till sådan rådgivning baserad på den information som Kund tillhandahållit. Förbergs IT tar inget ansvar för de beslut som Kund fattar mot bakgrund av den tillhandahållna rådgivningen eller dess konsekvenser.

5.2.2 Kunden ansvarar för att skriftligen informera Förbergs IT om alla förändringar som Kund själv eller med hjälp av tredje part gör i Kunds IT-miljö om förändringen kan påverka den tjänst eller funktioner som Förbergs IT levererar.

5.2.3 Förbergs IT ansvarar inte för fel som uppkommer på grund av sådana förändringar som nämns i punkt 5.2.2.

6         Särskilda bestämmelser för Microsoft/Office 365 supporttjänst

6.1    Allmänt

6.1.1 Microsoft/Office 365 supporttjänst är ett abonnemang med bindningstid på 12 månader.

6.1.2 Supporttjänsten gäller för den kontaktperson (slutanvändare) samt klient (PC, Mac eller surfplatta) som anges vid tecknandet av abonnemanget.

6.1.3 För att abonnemanget ska gälla krävs att PC:n eller Mac-datorn under hela abonnemangstiden har ett aktivt virusskydd, installerad och aktiv brandvägg samt en aktuell och komplett back-up/säkerhetskopia.

6.2    Omfattning

6.2.1 Supporttjänsten tillhandahålls helgfria vardagar kl. 08-17 och omfattar följande delar:

a) support vid problem med Microsoft/Office 365 och allmänna användarfrågor om Microsoft/Office 365, samt
b) nollställande av lösenord (förutsatt att delegerad användaradministration har accepterats).

6.2.2 Supporttjänsten utförs via telefon eller via fjärrstyrning av Kunds klient via Internet.

6.2.3 Följande mjukvara omfattas av supporttjänsten:

a) Operativsystem (Microsoft Windows för klientdatorer som är supporterade av Microsoft)
b) Mailklient (Microsoft Outlook som är supporterad av Microsoft)
c) Officepaketet (som är supporterade av Microsoft)
d) Microsoft/Office 365 – generella användarfrågor

6.2.4 För att erhålla grundfunktionen efter en omformatering/ominstallation av klientdator krävs att Kund har originalmedia samt licensnycklar.

6.2.5 Förbergs IT tekniker har rätt att avgöra när omformatering/ominstallation ska göras.

6.3    Undantag från supporttjänstens omfattning

6.3.1 Denna supporttjänst omfattar inte support:

a) som beror på problem på en server
b) återställande av lösenord på kundens egna servrar
c) på icke förinstallerad programvara
d) vid driftsstörning som beror på massivt/större virusangrepp och/eller annan cyberattack
e) av annan programvara/mjukvara än vad som framgår i punkt 6.2.3
f) vid skada/ driftstörning orsakad av programvara/mjukvara som inte fanns med i PC:ns ursprungliga konfiguration
g) vid skada/driftstörning som har sin orsak i en utifrån kommande händelse (t ex fysisk skada eller problem med en server)
h) SharePoint-ärenden i Microsoft/Office 365 (förutom återställande av lösenord)
i) på annat sätt än via telefon eller fjärrstyrning.

6.4    Genomförande

6.4.1 Förbergs IT ska utföra uppdraget med för ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare och på fackmannamässigt sätt.

6.4.2 Förbergs IT får anlita underleverantör för utförande av tjänster inom ramen för Avtalet. Om Förbergs IT anlitar underleverantör ansvarar Förbergs IT för såväl underleverantörens arbete såväl som sitt eget.

6.5    Utbyte av konsult

6.5.1 Förbergs IT ska innan Förbergs IT avser att anlita underkonsult eller låta annan anställd än i Avtalet namngiven medarbetare utföra arbete inom ramen för tjänsten informera Kund om detta.

6.6    Anmälan om supportbehov

6.6.1 Anmälan om supportbehov ska göras till support@forbergsit.se och om det är akut även till telefonnummer: +46 (0) 8 122 067 00 under ordinarie arbetstider.

6.7    Ansvarsbegränsning

6.7.1 Om Förbergs IT orsakat fel, för vilket Förbergs IT har ansvaret, ska Förbergs IT utan oskäligt uppehåll där så är praktiskt möjligt avhjälpa fel som Kund reklamerat i enlighet med punkt 7.3.2.

6.7.2 Om Kund till följd av sådant fel som framgår i punkt 6.6.1 inte kunnat nyttja sin utrustning i väsentlig omfattning äger Kund rätt till skälig nedsättning i avgiften för den tiden.

6.7.3 Har Förbergs IT orsakat felet genom grov vårdslöshet har Kund rätt till skadestånd med de begränsningar som följer: Förbergs IT maximala ansvar enligt eller i samband med detta avtal ska vara begränsat till direkt ekonomisk skada och skadeståndet ska inte överstiga de tidigare sammanlagda betalningar som slutanvändaren fullgjort för supporttjänsterna under den tremånadersperiod som infaller före den handling eller underlåtenhet som utgör grunden för skadeståndsansvaret.

6.7.4 Förbergs IT skyldighet att avhjälpa fel gäller inte om avhjälpandet skulle medföra olägenhet och kostnader för Förbergs IT som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för kunden. I det fall Förbergs IT inte har avhjälpt felet har kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för felaktig utförd tjänst.

6.7.5 Om felet inte kunnat avhjälpas inom en månad från det att Kund skriftligen meddelat Förbergs IT om felet äger Kund rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande och återfå återstående avgift.

6.7.6 Om felet beror på tredje part gäller inte punkt 6.7.5.

6.7.7 Förbergs IT svarar inte i något fall, oberoende av eventuell vårdslöshet eller grov vårdslöshet, för förlust av data då det är Kunds ansvar att ombesörja att ändamålsenlig säkerhetskopiering utförs.

7         Allmänna bestämmelser

7.1    Betalningsvillkor och säkerhet

7.1.1 Betalning erläggs vanligtvis genom faktura. Fakturering sker efter särskild kreditprövning.

7.1.2 Betalning kan även erläggas genom finansiering eller leasing via tredje part.

7.1.3 Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Förbergs IT bankkonto, eller till annat av Förbergs IT angivet bankkonto, bankgiro eller plusgiro, senast femton (15) dagar från fakturadatum om inte annat överenskommits.

7.1.4 Vid försenad betalning har Förbergs IT rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

7.1.5 Förbergs IT har rätt att ta ut en administrationsavgift per faktura enligt vid var tid gällande tjänsteprislista.

7.1.6 Felaktigheter i en faktura från Förbergs IT måste skriftligen reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Förbergs IT.

7.1.7 Förbergs IT förbehåller sig rätten att överlåta fakturor och fodringar, i sin helhet eller del därav, till av Förbergs IT utsedd tredje part.

7.1.8 Produkter, licenser och programvaror förblir Förbergs IT egendom till dess full betalning erhållits.

7.1.9 Är Kund i dröjsmål med betalning och har Förbergs IT skriftligen anmodat Kund att betala förfallet belopp, får Förbergs IT tio (10) dagar efter betalningsanmodan avbryta fortsatt arbete och/eller tjänste- och/eller produktleverans till dess Kund betalat utestående förfallna belopp i sin helhet inklusive uppkomna räntor och avgifter.

7.1.10 Leveransstopp på grund av utebliven betalning från Kund (7.1.9) befriar inte Kund från att fullfölja överenskommen betalning av abonnemang, hyra, molntjänster med mera under den avtalade tiden.

7.1.11 Förbergs IT har rätt att säga upp Avtal med omedelbar verkan om Kund är i dröjsmål med betalning och Förbergs IT har uppfyllt kraven i punkt 7.1.9.

7.1.12 Om det finns skäligt tvivel avseende Kunds betalningsförmåga, har Förbergs IT rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser och/eller utförande av Tjänsten och/eller supporten.

7.2    Beställning och orderbekräftelse

7.2.1 Genom att Kund genomför ett köp och/eller anlitande eller beställning av tjänster eller produkt hos Förbergs IT accepterar Kund dessa Allmänna Villkor.

7.2.2 Genom att acceptera villkoren förbinder sig Kund att följa dessa Allmänna Villkor i sin helhet.

7.2.3 Bindande Avtal kommer till stånd vid orderbekräftelse till Kund, beställning av Kund enligt kostnadsförslag och/eller offert eller beställning av tjänster, produkter, programvaror, abonnemang med mera av Kund via e-post, fax, sms, mms eller via annan skriftlig och/eller muntlig analog eller digital kommunikation.

7.3    Reklamation

7.3.1 Definitioner av mottagen/erhåller leverans

a) Produkt anses mottagen av Kund när produkten ankommit till den på förhand bestämda plats dit produkt ska levereras, det kan vara exempelvis postombud, Kunds entré eller serverhall.
b) Molntjänst, supporttjänst och dylikt anses av Kund mottagen så snart Kund får tillgång till tjänsten, det vill säga exempelvis har rätt att ringa supporten.
c) Tjänst som utförs av Förbergs IT och som inte omfattas av 7.3.1 a och b, anses mottagen av Kund när den som av Förbergs IT är anlitad att utföra uppdraget meddelar Kund att det är färdigt.

7.3.2 Kund ska vid mottagandet kontrollera produktens/leveransens/tjänstens funktion. För att få åberopa att en produkt/leverans/tjänst är felaktig ska Kund omedelbart efter det att denne upptäckt, eller borde ha upptäckt, felet reklamera felet skriftligt till Förbergs IT, dock senast 30 dagar från det att Kund erhållit produkten/leveransen/tjänsten samt på visst angivet sätt returnera produkt enligt punkt 2.4.1 samt 2.4.2).

7.3.3 Kund förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk om sådant anspråk inte framställts i enlighet med 7.3.2.

7.4    Garanti

7.4.1 Garantier på varor och tjänster lämnas av produkternas respektive tillverkare/leverantör/samarbetspartner/underleverantör. Förbergs IT lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

7.5    Ansvar

7.5.1 Föreligger fel som Förbergs IT ansvarar för åtar sig Förbergs IT att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen eller del av köpeskillingen, förutsatt att reklamation har skett i enlighet med vad som anges i punkt 7.3.2 samt 7.3.3.

7.5.2 Om Förbergs IT väljer att inte avhjälpa felet eller att genomföra en omleverans har Kund rätt till skäligt avdrag på ersättningen för det utförda arbetet.

7.5.3 Förbergs IT ansvarar inte för fel som beror på hårdvara, programvara eller annan utrustning som Förbergs IT är återförsäljare av. Förbergs IT ansvarar inte för tredje parts produkter och/eller tjänster.

7.5.4 Det totala ansvar som kan uppkomma för Förbergs IT gentemot Kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Förbergs IT anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till maximalt det totala pris som betalats av Kund för berörda produkter/tjänster under de senaste sex (6) månaderna.

7.5.5 Förbergs IT ansvarar under inga omständigheter för (i) indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall, utebliven vinst eller andra liknande indirekta skador, eller (ii) förlust av data.

7.5.6 Ansvarsbegränsningarna under punkt 7.5.4 gäller inte vid personskada eller om det föreligger uppsåt och grov vårdslöshet från Förbergs IT sida.

7.6    Ersättning

7.6.1 Förbergs IT har rätt till ersättning för produkter, leveranser, licenser, programvaror och utförande av tjänster enligt överenskommelse eller enligt vid var tid gällande prislista.

7.6.2 Om Parterna har avtalat om annat pris än i gällande prislista har Förbergs IT rätt att en gång per kalenderår justera avtalade priser med 3%.

7.6.3 Förbergs IT har rätt att justera priserna utöver vad som framgår ovan enligt 7.6.2 utan att Avtalet upphör.

7.6.4 Förbergs IT har rätt att avrunda ören uppåt till närmsta heltal, detta gäller även vid prishöjning (7.6.2) även om det skulle överstiga 3%.

7.6.5 Förbergs IT utför tjänster och leveranser under ordinarie arbetstider enligt vid var tid gällande prislista, förutsatt att inget annat har avtalats eller Kund begär andra tider och detta godkänts av Förbergs IT. Förbergs IT har rätt till ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid enligt vid var tid gällande prislista.

7.6.6 Förbergs IT tar ut ersättning för parkeringsavgifter, resor, trängselskatt, broavgift och/eller färja som sker i samband med utförande av det som avtalats, detta debiteras Kund.

7.6.7 Kund debiteras för längre resor, biljetter, hotell med mera som krävs för att Förbergs IT ska kunna utföra det som avtalats, ersättningen regleras enligt Förbergs IT vid var tid gällande Tjänsteprislista.

7.6.8 Förbergs IT bedömer lämpligheten för vilket transportmedel som ska användas vid längre resor och om övernattning krävs och hur många nätter.

7.6.9 Förbergs IT har även rätt till annan ersättning för utlägg som uppkommer inom ramen för Avtalet.

7.7    Ersättning i samband med resor

7.7.1 Förbergs IT bestämmer vilket transportmedel som är lämpligast att använda vid resa. Vilket transportmedel som används beror bland annat på resans sträcka, kostnadseffektivitet och lämplighet.

7.7.2 Förbergs IT har rätt att få ersättning för resor, parkeringsavgifter, trängselskatt, broavgift, färja, biljetter, hotell, transfer med mera som sker i samband med utförandet av det som avtalats, detta debiteras Kund.

7.7.3 Förbergs IT har rätt att avgöra när resa ska göras och utgår från vad som är lämpligt i förhållande till uppdraget, uppdragsort, restid, arbetstidslagen med mera. Exempelvis kan det vara nödvändigt för personal att åka till uppdragsorten en eller ett par dagar före uppdraget startar och åka tillbaka till hemort en eller ett par dagar efter uppdraget är slutfört.

7.7.4 Förbergs IT förbehåller sig rätten att avgöra om övernattning är nödvändig, samt hur många nätter, i och med utförandet av det som avtalats, ersättningen regleras enligt Förbergs IT vid var tid gällande Tjänsteprislista.

7.7.5 Förbergs IT har rätt till annan ersättning av Kund som kan uppkomma i samband med resor såsom, dock ej limiterat till, visum, vaccinationer, tilläggsförsäkringar.

7.7.6 Om produkter behöver transporteras av personal på resa står Kund för kostnader som kan uppkomma i samband med det som till exempel, dock ej limiterat till, kostnad för extra bagageincheckning, hyra av större bil/lastbil eller försäkring av produkter.

7.7.7 Om Förbergs IT personal av säkerhetsskäl måste lämna uppdragsort på grund av exempel som anges i punkt 11.1.1 står Kund för de extra kostnader, även det som ej är återbetalningsbart, som uppkommer i samband med att personal behöver lämna uppdragsorten. Förbergs IT kommer att ha personalens säkerhet prioriterad före exempelvis kostnader i ett sådant läge.
Förbergs IT har rätt att avbryta planerad eller påbörjad resa på grund av exempel som anges i punkt 11.1.1.

7.7.8 I händelse av 7.7.7 är Avtalet ej brutet utan Förbergs IT personal återvänder på Kunds bekostnad när det så är lämpligt igen.

7.7.9 Vid försening av uppdraget som inte beror på Förbergs IT personal står Kund för alla kostnader som uppkommer i och med att personal behöver stanna kvar längre.

7.7.10 Skulle personal behöva resa hem tidigare än avtalat på grund av skada, sjukdom eller annat som är utom Förbergs IT kontroll står Kund för kostnader för hemresa som ej täcks av försäkringar.

7.7.11 Vid förseningar i samband med resa står Kund för de kostnader som uppkommer i samband med detta. Det kan röra sig om till exempel ombokningsavgifter, nya biljetter, extra övernattning med mera.

7.7.12 Vid resa är personal försäkrad genom Förbergs IT.

7.8    Avtalstid och upphörande

7.8.1 Avtalet är gällande från att det undertecknats av Parterna (innefattande accept per e-post eller enligt punkt 7.2.3).

7.8.2 Om inte annat avtalats, gäller Avtalet tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre månader.

7.8.3 Uppsägning ska ske skriftligen.

7.8.4 Oaktat punkt 7.8.2 kan vardera Part skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Part:
a) i väsentligt avseende åsidosätter eller bryter mot bestämmelserna i Avtalet och rättelse, där sådan kan ske, inte sker inom 30 dagar efter att den andra Parten avsänder ett skriftligt meddelande därom, eller
b) försätts i konkurs eller likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

7.8.5 Kunds rätt att nyttja resultatet av Tjänsten och/eller Produkter vid uppsägning enligt punkt 7.8.4 förutsätter att Kund fullgjort sin betalningsskyldighet.

7.9    Förbergs IT webbsida och immateriella rättigheter

7.9.1 Innehållet på Förbergs IT webbsida ägs av Förbergs IT eller dess licensgivare.

7.9.2 Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Förbergs IT.

7.9.3 Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Förbergs IT.

7.9.4 Förbergs IT reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel på hemsidan.

8         Allmänt om immateriella rättigheter

8.1    Immateriella rättigheter

8.1.1 Kund erhåller, mot erhållen betalning av avtalad ersättning, nyttjanderätten till resultatet av det av Förbergs IT inom ramen för Tjänsten utförda arbetet (innefattande rätten att fritt använda, ändra, licensiera och överlåta till tredje part).

8.1.2 Om inte annat skriftligen avtalats, erhåller Förbergs IT en icke-exklusiv licens, utan begränsning i tid, till alla immateriella rättigheter som skapas av Förbergs IT för Kunds räkning.

8.1.3 Överlåtelsen av nyttjanderätten omfattar inte sådan programvara, dokumentation, script och annat material som Förbergs IT innehar vid Avtalets ingående, eller som Förbergs IT utvecklar eller förvärvat utanför ramen för Tjänsten, eller uppdateringar eller annan utveckling av sådan Förbergs IT tillhörig programvara, dokumentation och annat material som sker inom ramen för Tjänsten. Överlåtelsen av nyttjanderätten sker med förbehåll för sådana ideella rättigheter som enligt lag endast kan efterges i begränsad omfattning.

8.1.4 Om Förbergs IT tillhörig programvara, dokumentation, script och annat material ingår i resultatet av det av Förbergs IT utförda arbetet har kunden en icke-exklusiv och i tiden obegränsad rätt att, inom ramen för sin verksamhet och i samband med användning av det resultat till vilket Kund erhåller nyttjanderätten till enligt ovan, använda och ändra sådan Förbergs IT tillhörig programvara, dokumentation och annat material. Denna rätt får Kund underlicensiera eller överlåta till tredje part endast i samband med upplåtelse av licens till, eller överlåtelse av, det resultat till vilket Kund erhåller nyttjanderätten enligt punkt 8.1.1.

8.1.5 Förbergs IT har om annat inte överenskommits en icke-exklusiv och i tiden obegränsad rätt att återanvända resultatet av det av Förbergs IT utförda arbetet (innefattande rätten att fritt använda, ändra och licensera till tredje part).

8.1.6 Oaktat de inskränkningar som följer av punkt 8.1.3 har Förbergs IT rätt att fritt använda det kunnande, den yrkeskunskap och färdigheter som Förbergs IT förvärvar genom eller i anslutning till utförande av Tjänsten.

8.1.7 Förbergs IT ska meddela Kund om det krävs någon ytterligare licens eller nyttjanderätt för Tjänstens nyttjande utöver vad som framgår av avtalet.

8.2    Rättighetsklarering och intrång i immateriella rättigheter

8.2.1 Part som tillhandahåller material, svarar för att denne från rättighetshavaren har inhämtat de rättigheter som erfordras för utförande av Tjänsten i enlighet med Avtalet.

8.2.2 Förbergs IT ansvarar för att det beträffande sådant material som Förbergs IT tillhandahåller inom ramen för Tjänsten, inte erfordras någon ytterligare licens eller royaltybetalning för Tjänstens nyttjande enligt Avtalet, utöver vad som angivits i Avtalet.

8.2.3 Kund ska utan dröjsmål skriftligen meddela Förbergs IT avseende krav från tredje part angående intrång i immateriell rättighet på grund av Kunds nyttjande av Tjänsten.

8.2.4 Vid ett påstående om intrång, för vilket Förbergs IT ansvarar (dvs. inte ett intrång på grund av modifiering av Kund eller tredjepartsprodukter eller liknande intrång), ska Förbergs IT ha rätt att på Kunds bekostnad överta tvisten och föra talan för Kunds räkning samt på egen bekostnad antingen tillförsäkra kunden fortsatt nyttjande av Tjänsten eller byta ut omtvistad del av Tjänsten mot liknande godtagbar tjänst eller produkt.

8.2.5 Kund har inte rätt att medge ansvar, ingå avtal, förlikning eller kompromiss med tredje part utan att på förhand erhålla Förbergs IT skriftliga samtycke, vilket inte obefogat ska innehållas eller försenas. Om Förbergs IT inte kan säkerställa Kunds rätt till nyttjande av en liknande godtagbar tjänst eller produkt, har vardera parten rätt att som exklusiv påföljd i relation till sådant påstått intrång häva avtalet med den andra parten avseende sådan tjänst eller produkt.

8.2.6 Förbergs IT åtar sig att ersätta Kund för de ersättningar och skadestånd som Kund genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång, för vilket Förbergs IT ansvarar, i immateriell rättighet genom Kunds nyttjande av Tjänsten. Därutöver har inte Kund rätt till annan ersättning för förlust som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel i Tjänsten och som Förbergs IT ansvarar för.

9         Personuppgifter

9.1.1 Om personuppgifter behandlas inom ramen för Tjänsten, Produkter, Licenser med mera levererade av Förbergs IT är Kund personuppgiftsansvarig och Förbergs IT personuppgiftsbiträde.

9.1.2 Kund i egenskap av personuppgiftsansvarig är ansvarig för att de förpliktelser enligt dataskyddsförordningen, tillämpliga lagar, föreskrifter och eventuella branschnormer som därmed åvilar Kund efterlevs.

9.1.3 Förbergs IT förbinder sig i egenskap av personuppgiftsbiträde att säkerställa att all behandling av personuppgifter sker enligt dataskyddsförordningen, tillämpliga lagar, föreskrifter och eventuella branschnormer för personuppgiftsbiträde.

9.1.4 Förbergs IT förbinder sig att hålla sig informerad om regelverket avseende dataskydd samt förändringar däri.

9.1.5 Förbergs IT, och den eller de personer som arbetar under dennes ledning får bara behandla personuppgifter, inklusive överföringar av personuppgifter till ett tredje land, utöver lagring som sker i av Förbergs IT tillhandahållna system och/eller lösningar eller till en internationell organisation, i enlighet med de skriftliga instruktioner som från tid till annan lämnas av Kund, såvida inte en behandling krävs enligt unionsrätten eller tillämplig nationell rätt som gäller för Förbergs IT. I det sistnämnda fallet ska Förbergs IT informera Kund om det rättsliga kravet innan uppgifterna behandlas, såvida inte sådan information är förbjuden med hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt tillämplig rätt.

9.1.6 Förbergs IT ska utan dröjsmål informera Kund om eventuella kontakter från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som rör eller kan vara av betydelse för behandlingen av personuppgifter. Förbergs IT har inte rätt att företräda Kund eller agera för Kunds räkning gentemot Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller tredje man/tredje part.

9.1.7 Förbergs IT ska bistå Kund med att se till att skyldigheterna enligt artiklarna 32–36 (säkerhet för personuppgifter, konsekvensbedömning avseende dataskydd och förhandssamråd) i dataskyddsförordningen (GDPR) fullgörs, med beaktande av typen av behandling och den information som Förbergs IT har att tillgå.

9.1.8 Förbergs IT ska ge Kund tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som fastställs i detta Avtal har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av Kund eller av annan revisor som bemyndigats av Kund. Förbergs IT ska omedelbart informera Kund om Förbergs IT anser att en instruktion strider mot denna punkt, dataskyddsförordningen eller mot andra unionsrättsliga eller nationella dataskyddsbestämmelser.

9.1.9 Vid Avtalets upphörande skall Förbergs IT, på anmodan från Kund, återlämna samtliga personuppgifter på av Kund angivet och tillhandahållet medium och se till att det inte finns några personuppgifter kvar hos Förbergs IT, förutsatt att det inte strider mot 9.7.6, eller enligt skriftlig överenskommelse mellan parterna radera alla data som innehåller personuppgifter, samt skriftligen bekräfta att personuppgifterna har utplånats på samtliga media som har använts för behandlingen på ett sådant sätt att de inte kan återskapas.

9.2    Säkerhet

9.2.1 Förbergs IT ska i enlighet med artikel 32 (säkerhet i samband med behandlingen) i dataskyddsförordningen (GDPR) vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna. Detta gäller dock inte information som part kan visa var allmänt känd vid tidpunkten för mottagandet eller information som part föreläggs att utge till myndighet.

9.2.2 Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn till den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter. Vid bedömningen av lämplig säkerhetsnivå ska särskild hänsyn tas till de risker som behandlingen medför, i synnerhet från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats.

9.2.3 Åtgärderna omfattar bl.a.:

a) pseudonymisering och kryptering av personuppgifter,
b) förmågan att fortlöpande säkerställa sekretess, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos behandlingsystemen och tjänsterna,
c) förmågan att återställa tillgängligheten och tillgången till personuppgifter i rimlig tid vid fysisk eller teknisk incident,
d) ett förfarande för att återkommande testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa behandlingens säkerhet.

9.2.4 Förbergs IT ska under hela avtalstiden upprätthålla en god säkerhet för personuppgifterna. Personuppgifterna ska av Förbergs IT skyddas mot förstöring, förlust, ändring, obehörigt röjande och tillgång.

9.2.5 Förbergs IT ska bl.a. säkerställa att personer med behörighet att behandla personuppgifterna har åtagit sig att iaktta sekretess enligt nedan eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt samt säkerställa att dessa personer endast behandlar personuppgifterna i enlighet med instruktion från Kund, om inte unionsrätten eller tillämplig nationell rätt ålägger denne att göra det.

9.2.6 Kund har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att förvissa sig om att Förbergs IT kan genomföra de säkerhetsåtgärder som ska vidtas enligt 8.2.5, samt för att förvissa sig om att Förbergs IT verkligen vidtar dessa åtgärder. Förbergs IT åtar sig att se till att Kund får den assistans som skäligen kan krävas för att på ett enkelt sätt kunna förvissa sig om detta.

9.3    Sekretess

9.3.1 Förbergs IT förbinder sig att inte till tredje man / tredje part lämna ut eller eljest röja information om behandling av personuppgifter som omfattas av detta avtal eller annan information som Förbergs IT erhållit i sin roll som personuppgiftsbiträde, om inte sådant uppgiftslämnande påfordras enligt lag. Förbergs IT åtar sig att inte utnyttja personuppgifterna för eget ändamål. Detta gäller även sedan detta Avtal i övrigt har upphört att gälla.

9.3.2 Vardera parten förbinder sig att inte utan motpartens samtycke till tredje man/ tredje part lämna ut sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller uppgift som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas Förbergs IT prisinformation samt sådan annan information som part angivit vara konfidentiell, såvida annat inte följer av lag.

9.3.3 Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för parten på annat sätt än genom ”Tjänsten” eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag, domstols-/myndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler att lämna ut uppgifter. Skyldigheten att inte röja uppgifter eller information enligt det föregående gäller utan begränsning i tiden.

9.3.4 Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt punkt 9.3.1 samt 9.3.2 iakttas. Part ansvarar för att även eventuella personer som omfattas av 1.2.5 samt dennes anställda som deltar i utförandet av Tjänsten omfattas av en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll.

9.4    Underbiträde

9.4.1 Förbergs IT får anlita ett annat personuppgiftsbiträde (underbiträde) efter att ha informerat Kund. I sådant fall ska underbiträdet i skriftligt avtal åläggas samma skyldigheter i fråga om dataskydd som de som gäller ifråga om dataskydd enligt dessa villkor. Personuppgiftsbiträdet ska ge tillräckliga garantier för att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas så att behandlingen uppfyller kraven enligt dessa villkor samt i dataskyddsförordningen (GDPR).

9.5    Ersättning

9.5.1 Förbergs IT har rätt till ersättning från Kund för de eventuella merkostnader som kan drabba Förbergs IT i anledning av hanteringen av personuppgifter, såvida inte den eventuella merkostnaden är att hänföra till en skyldighet som åligger Förbergs IT enligt dataskyddsförordningen, tillämpliga lagar, föreskrifter eller eventuella branschnormer.

9.6    Ansvar mot tredje man/ tredje part

9.6.1 För det fall tredje man riktar anspråk mot Kund på grund av Förbergs IT behandling av personuppgifter ska Förbergs IT ha möjlighet att hålla Kund skadelös för sådana krav som följer av att Förbergs IT inte har behandlat personuppgifterna i enlighet med regelverket avseende dataskydd.

9.7    Allmänt ansvar

9.7.1 I de fall Förbergs IT behandlar personuppgifter för Kundens räkning gäller 9.7.2–9.7.7.

9.7.2 Förbergs IT ska vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de personuppgifter som behandlas för kundens räkning. Fjärrdiagnostik eller motsvarande förfarande får utföras av Förbergs IT i enlighet med för kundens räkning avtalade tjänster eller efter skriftliga medgivande från Kund (dvs. inte varje enskild slutanvändare).

9.7.3 Förbergs IT ska utan oskäligt dröjsmål underrätta Kund vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av Kunds personuppgifter.

9.7.4 Om behandlingen av personuppgifter sker via Kunds utrustning åtar sig Kund att tillse att de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna finns på plats.

9.7.5 Förbergs IT har rätt att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES så länge detta är förenligt med svensk lag och gällande GDPR. Om ett underbiträde kommer att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES ska Förbergs IT tillse att underbiträdet undertecknar EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare i tredje land eller annat likande skriftligt avtal om det saknas en annan laglig grund för överföringen. Förbergs IT ska ha rätt att som ombud för Kund underteckna det avtalet.

9.7.6 Förbergs IT ska inte behandla personuppgifter för kundens räkning under längre tid än vad som behövs för att fullgöra sitt åtagande mot kunden. Förbergs IT ska senast sex (6) månader från det att åtagandet upphörde se till att kundens personuppgifter raderas.

9.7.7 Personuppgifter som Kund lagrar i system, lösningar, program, lagringsytor, virtuella maskiner eller på andra sätt, i av Förbergs IT tillhandahållen lösning och som Förbergs IT inte har tillgång till och inloggningsuppgifter för, är Kunds ansvar och Förbergs IT har inget ansvar för personuppgifter om lagrats på detta vis.

10   Tillämplig lag och tvist

10.1.1 Svensk lag och rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Villkor. Tvist angående tolkning, tillkomsten eller tillämpningen av dessa villkor, och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol med Nacka tingsrätt som första instans.

11   Force Majeure

11.1.1 Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som part inte kunnat råda över såsom, dock ej begränsat till, blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, pandemi, naturkatastrofer, samhällspåverkande händelser, uppror, revolution, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande, inrådan av myndighet, terrorattentat, krig, miljökatastrofer, samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta medföra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

11.1.2 Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av angiven omständighet enligt punkt 11.1.1, har part rätt att skriftligen säga upp Avtalet. Vid sådan uppsägning har Förbergs IT rätt till ersättning enligt Avtalet för utfört arbete och styrkta nödvändiga kostnader.

12   Övrigt

12.1.1 Förbergs IT förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

12.1.2 Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

12.1.3 Avtalet får inte av Kund överlåtas utan motpartens skriftliga godkännande. Förbergs IT får dock utan Kunds medgivande överlåta rätten att ta emot betalning enligt Avtalet.

12.1.4 Förbergs IT förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående information ändra dessa Allmänna Villkor. Det är Kunds ansvar att fortlöpande hålla sig uppdaterad om gällande Allmänna Villkor.

12.1.5 Förbergs IT ansvarar ej för:

a) brott mot svensk lag,
b) brott mot tillämpliga EU-förordningar och EU-direktiv
c) brott mot tillämplig internationell lag,
d) kränkande särbehandling,
e) mobbning,
f) rasism, eller
g) terrorism

som Kund, Kunds personal, eller andra personer och organisationer som tillhör Kund utför via, dock ej limiterat till, e-post, klienter, hårdvara, mjukvara eller via andra produkter som Förbergs IT levererat eller på annat sätt tillhandahållit Kund.