Sekretess/NDA mellan Förbergs IT AB (556973-7884) (nedan kallat Bolaget) och _______________________ (nedan kallad UL (underleverantör))

Innehåll

 1. PERSONUPPGIFTER OCH DATASÄKERHET. 2
 2. SEKRETESS.. 2
 3. TVIST. 3

Som UL i detta avtal avses UL och UL personal eller av UL utsedd/angiven annan person som kommer i kontakt eller hanterar information och/eller uppgifter rörande Bolaget, Bolagets kunder, Bolagets leverantörer, Bolagets samarbetspartner och Bolagets personal.

1.     PERSONUPPGIFTER OCH DATASÄKERHET

 • UL bekräftar härmed att Bolaget, i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204), har informerat UL om Bolagets användning av UL uppgifter och till Bolaget av UL kommunicerad personuppgifter rörande UL anställdas personuppgifter. UL lämnar genom undertecknandet av detta Avtal godkännande för Bolaget att lagra och använda UL företagsuppgifter, logo samt UL Anställdes förnamn, mellannamn, efternamn, smeknamn, initialer, arbetstitel, jobbfunktion/roll, yrkeskunskaper, certifieringar, ansvarsområden, specialistkunskaper och foto, på hemsidan och i annat marknadsföringsmaterial.
 • UL förbinder sig att följa Bolagets regler avseende utnyttjande av Bolagets datorer, telefoner, e-postsystem, molntjänster, Internettjänster och övriga programvaror och hårdvaror. UL är därvidlag medveten om att Bolaget har fullständig insyn och tillgång till allt material, all e-postkorrespondens, allt Internetanvändande och allt användande av digital information och filer som lagras eller hanteras i eller sker över Bolagets datasystem.

2.   SEKRETESS

 • Genom detta Avtal åtar sig UL tystnadsplikt för all konfidentiell, känslig, eller på annat sätt värdefull information och att ej avslöja någon konfidentiell information för tredje man.
 • Med ”konfidentiell information” avses i detta Avtal varje upplysning om Bolaget dess närstående bolag eller dess uppdragsgivare, kunder, samarbetspartner, personal och underleverantörer, som inte uppenbart är av sådan karaktär att uppgiften utan olägenhet för uppdragsgivaren eller annan kan avslöjas för utomstående.
 • Konfidentiell information kan vara i såväl skriftlig, muntlig som elektronisk form. Den kan innefatta – men är inte begränsad till affärsplaner – affärskoncept, marknadsstrategier och marknadsplaner, kommunikationsplaner, budget & ekonomisk information, teknisk dokumentation, lösenord, koder, personuppgifter, script, program, rutiner, metodiker, rådgivning, kund- och leverantörslistor, know-how för bearbetning av nya kundmarknader samt krisplaner och tekniska lösningar.
 • Sekretessåtagandet enligt detta Avtal är bindande såväl under pågående affärs och/eller professionell relation mellan Bolaget eller dess närstående bolag och UL, som efter det att affärs och/eller professionell relation mellan Bolaget eller dess närstående bolag och UL upphört, såvida ej UL erhållit Bolagets och uppdragsgivarens skriftliga medgivanden. Som konfidentiell information skall inte anses uppgift, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från UL sida mot innehållet i Avtalet. Undantag görs även för information som UL enligt lag eller annan författning är skyldig att lämna ut.
 • Konfidentiell information får endast vidarebefordras till anställda inom Bolaget som omfattas av samma tystnadsplikt och i den utsträckning som är nödvändigt för utförande av det aktuella uppdraget.
 • Det är UL:s ansvar att tillse att de personer som UL lämnar konfidentiell information till behandlar informationen på det sätt som beskrivs i detta Avtal.
 • UL förbinder sig att inte till någon sprida konfidentiell information om Bolaget under en period om fem (5) år efter detta avtals upphörande.
 • När affärs och/eller professionell relation mellan Bolaget och UL upphör, eller när Bolaget eller uppdragsgivaren så begär, skall all konfidentiell information återlämnas till Bolaget. Detta gäller även minnesanteckningar från kundmöten, noteringar och utredningar som hänför sig till Bolagets verksamhet, script, teknisk dokumentation mm.
 • Vid brott mot detta Avtal samt mot skyldigheten att återlämna konfidentiell information enligt ovan skall UL betala skadestånd uppgående till ett belopp motsvarande tio gånger det för var tid gällande basbeloppet, för varje sådant brott. Utgivande av skadestånd enligt ovan inverkar dock ej Bolagets rätt att göra andra påföljder än skadestånd gällande i anledning av kontraktsbrottet.
 • UL påminns också om att konfidentiell information även skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409). Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

3.   TVIST

 • Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).
 • Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljedomare.
 • Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.
 • Språket för förfarandet ska vara svenska.
 • Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

 

Ort Datum
 

 

Underskrift Underskrift
 

 

Namnförtydligande Bolaget
(behörig firmatecknare)
Namnförtydligande UL
(behörig firmatecknare)