Exchange Statistik
Jag får ofta frågor om hur man tar fram statistik från Exchange, här är några enkla exempel.
Hämtar alla brevlådorna och sorterar en tabell med Namn, Storlek (GB), Antal objekt
 get-mailbox | Get-MailboxStatistics | sort-object -Property TotalItemSize -Descending | ft displayname, totalitemsize, itemcount
Smidigt inför migreringar av mailboxar.
Andra exemplet räknar upp per resurstyp, t.ex. hur många konferensrum har jag?
 Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | where {$_.ResourceType -eq ”Equipment”} | measure-object

Du kan byta ut ”Equipment” mot något av dessa sökbara värden:
UserMailbox
LinkedMailbox
SharedMailbox
LegacyMailbox
RoomMailbox
EquipmentMailbox
MailContact
MailUser
MailUniversalDistributionGroup
MailNonUniversalGroup
MailUniversalSecurityGroup
DynamicDistributionGroup
PublicFolder
SystemAttendantMailbox
SystemMailbox
MailForestContact
User
Contact
UniversalDistributionGroup
UniversalSecurityGroup
NonUniversalGroup
DisabledUser
MicrosoftExchange